09 October 2014

MAJLIS MOHON RESTU PT3

Majlis mohon restu PT3 telah diadakan pada pagi tadi Khamis 9 Oktober 2014 selepas majlis membaca surah Yasin. Majlis yang diadakan di Dataran Nilam itu bermatlamat sebagai usaha memantap dan meyakinkan diri berterusan untuk calon-calon PT3 sekolah ini bersedia secukupnya bagi menghadapi PT3 yang bermula pada hari Isnin 13 Oktober 2014. Calon-calon PT3 juga mendapat doa restu daripada guru-giri dan warga sekolah bagi menghadapi peperiksaan. Semoga calon-calon PT3 ini beroleh kejayaan yang cemerlang.

06 October 2014

CABARAN PENDIDIK DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG KREATIF, INOVATIF DAN BERKEMAHIRAN ABAD KE-21

Para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara. Mereka merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kedudukan para pendidik sebagai suatu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut menghadapi cabaran-cabaran masa kini dan akan datang. Di tangan pendidik sendiri, martabat profesion perguruan dapat ditingkatkan dengan memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat, negara, rakan sejawat dan tanggungjawab terhadap profesion perguruan itu sendiri. Antara cabaran yang perlu diharungi oleh para pendidik hari ini adalah:

Cabaran Pertama:
Mempertingkatkan Profesionalisme.
Para pendidik harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini. Berusaha untuk mengaplikasi kaedah-kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Para pendidik perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan paradigma dapat dilakukan oleh para pendidik.

Cabaran Kedua:
Kemahiran Dalam Penggunaan ICT.
Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan perubahan zaman. Perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada para pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Para pendidik mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Ilmu ICT mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan menyebar-luaskan kepada para pelajar. Mereka juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020.

Pendidik juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini, masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Pembestarian sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet, hendaklah dihargai oleh pendidik dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin.

Cabaran Ketiga:
Berpengetahuan, Berdaya Fikir dan Berakhlak.
Pendidik yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Isu-isu semasa berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti, ekonomi dan sebagainya. Pendidik yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari.

Modal insan dapat mencapai kematangannya dengan pengisian kaedah menakluk persekitaran dan cernaan pengalaman. Perkara utama adalah untuk menyediakan pendidik dan masyarakat yang berbudaya berfikir. Negara kita mempunyai masyarakat berbudaya belajar, tetapi adakah pembelajaran itu sendiri mampu untuk merangsang usaha berfikir?
Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini, profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji. Dalam kurikulum pendidikan, telah ditegaskan nilai-nilai murni yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan modal insan yang berkualiti, menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara.

Cabaran Keempat:
Berupaya Membuat Keputusan, Menyelesai Masalah serta Berfikiran Kritis dan Kreatif.
Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan sebagainya. Untuk itu, para pendidik harus melaksanakan anjakan dengan ’membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul’.

Cabaran Kelima:
Menyedari Tanggungjawab.
Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing pelajar untuk mencapai kemajuan dan wawasan, para pendidik perlu melaksanakan tanggungjawab seperti:
 1. Tanggungjawab terhadap ibu bapa seperti mewujudkan hubungan mesra, menghormati mereka, tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka.
 2. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif, menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman.
 3. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif, tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat.

Cabaran Keenam:
Menjadi Pendidik Berkualiti.
Bagi mempertingkatkan profesion perguruan, seseorang pendidik perlu mempunyai ciri-ciri yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat. Kualiti para pendidik dapat diperkemaskan dari masa ke semasa dengan latihan, seminar dan lain-lain kursus dalam perkhidmatan. Penubuhan Institut Aminudin Baki (IAB) adalah untuk meneruskan pelbagai latihan dalam perkhidmatan untuk melahirkan para pendidik yang lebih efisien.

Penguasaan ilmu yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, insya-Allah akan dapat melahirkan generasi yang berilmu, bertakwa, berkualiti, mampu bersaing dan bersesuaian dengan kehendak pasaran dunia pada alaf baru ini.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu dalam kalangan kita semua. Oleh yang demikian, profesion pendidikan adalah merupakan satu profesion yang tinggi nilainya di sisi Allah s.w.t. Ini telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. di dalam firman-Nya dalam surah az-Zumar, ayat 9: Maksud: Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.

Cabaran Ketujuh:
Menjadi Pendidik yang Berkesan.
Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang pendidik yang berkesan itu? Ia merangkumi sebagaimana yang berikut:
 1. Bersikap profesional. 
 2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
 3. Kaya ilmu pengetahuan.
 4. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
 5. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh.
 6. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
 7. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
 8. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar.
 9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 
 10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. 
 11. Mempastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.
 12. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
 13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
 14. Berupaya membentuk perwatakan pelajar dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral, berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).
 15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya.
 16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi. 
 17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada Pengajaran & Pembelajaran di sekolah.

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 - PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH (PBM)

“Saya tidak pernah gagal sekali pun. Kebetulannya proses untuk menghasilkan mentol lampu itu memerlukan lebih daripada 1000 langkah”

“Saya tidak pernah gagal. Saya baru temui 10,000 cara yang tidak berkesan”
Thomas Alva Edison

Pembelajaran berasaskan masalah merupakan alternatif yang lebih menarik berbanding pembelajaran tradisional. Guru akan memberikan masalah dan bukan kuliah atau latihan. Disebabkan murid tidak diberikan isi kandungan, pembelajaran akan menjadi aktif apabila meneroka dan menemui maklumat yang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Guru akan bertindak selaku fasilitator dan bukan sumber penyelesaian masalah. 

Pembelajaran berasaskan masalah membolehkan murid berpeluang untuk:
 • Menyemak dan mencuba apa yang diketahui
 • Menemui apa yang ingin dipelajari
 • Membina kemahiran sosial untuk memperolehi pencapaian yang lebih baik dalam pasukan.
 • Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
 • Menyatakan dan mempertahankan keadaan menggunakan bukti dan hujah yang mantap
 • Menjadi lebih fleksibel semasa memproses maklumat dan menunaikan tanggungjawab
 • Mengamalkan kemahiran yang diperlukan selepas tempoh persekolahan tamat

Proses Penyelesaian Masalah
 Langkah-langkah penyelesaian masalah

Bentangkan masalah. 
Sebagai guru, anda perkenalkan masalah atau scenario kepada murid. Masalah atau scenario berkenaan berfungsi sebagai titik permulaan untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan pendorong pembelajaran. Berikan masa secukupnya untuk proses memahami masalah. Anda mungkin perlu memberikan latar belakang isu, menjelaskan terminology dan menjawab beberapa soalan asas tentang masalah daripada murid.

Murid seharusnya mempunyai pengetahuan terbatas (pengetahuan sedia ada) untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, murid perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu.

Selepas masalah atau scenario diperkenalkan, murid akan bertanyakan beberapa soalan asas: Apa yang saya perlu tahu? Apakah sumber yang boleh diakses dan di mana?

Senaraikan apa yang telah diketahui. 
Semasa menjawab soalan-soalan asas, murid akan menyenaraikan apa yang telah mereka ketahui. Dengan cara ini masalah akan dapat didefinisikan dengan jelas sebelum pernyataan masalah boleh ditulis.

Senaraikan apa yang diperlukan.  
Dengan lengkapnya penulisan pernyataan masalah, maka murid perlu meneroka maklumat berkaitan untuk melengkapkan data yang masih kurang atau diperlukan. Satu senarai baru di bawah tajuk “Apa yang perlu kami ketahui?” mula disediakan. Soalan yang dibina dan jawapan yang akan diperolehi akan membantu murid menuju ke arah yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah.

Soalan-soalan dan jawapan ini akan menjadi garis panduan untuk mengumpulkan maklumat dan data yang diperlukan (oleh individu atau pasukan pembelajaran koperatif). Analisis data akan dilaksanakan secara serentak dalam proses ini. Setelah beberapa pusingan pemngumpulan maklumat dan data dilakukan di samping analiisnya dilakuan, maka segala kemungkinan jalan penyelesaian masalah akan dirumuskan. Jalan penyelesaian yang praktikal dan berpotensi berpandukan maklumat dan data yang telah dikumpulkan akan dipilih.

Semasa menggunakan maklumat, murid perlu berhati-hati ketika membuat penilaian agar maklumat yang penting dan terkini tidak diabaikan, di samping mula menolak maklumat lama yang tidak tepat atau telah tidak lagi relevan akan dibuang.

Senaraikan kemungkinan-kemungkinan langkah tindakan, cadangan, jalan penyelesaian atau hipotesis. Di bawah tajuk “Apa yang kami perlu lakukan”, murid akan menyenaraikan semua tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan (contohnya, berkolaborasi dengan pakar), dan membina serta menguji hipotesis. Murid mesti membina penyelesaian kepada masalah dan menyusun maklumat dengan cara yang baru.

Untuk membantu murid dalam proses penyusunan maklumat dan data, mereka boleh menggunakan buku log masalah untuk mematuhi dan merekodkan senarai perkara yang perlu dilakukan, garis masa, pemerhatian, soalan-soalan berbangkit, senarai sumber dan sebagainya. Log masalah menggambarkan kemsemua inkuiri murid, soalan baru yang timbul serta pemikiran mereka tentang masalah. Log masalah ini juga akan membantu guru mengikuti perkembangan murid ke arah penyelesaian masalah. Dengan bantuan guru sebagai pembimbing dan pemudahcara, murid akan terus terlibat dalam perbincangan mengenai apa yang telah mereka temui, apa yang mereka tahu dan mahu tahu.

Membentang dan menyokong jalan penyelesaian. 
Sebagai sebahagian daripada penutup, lazimnya guru akan meminta murid membentangkan dapatan dan cadangan mereka. Laporan pembentangan perlu meliputi pernyataan masalah, soalan-soalan, data yang dikumpulkan, analisis data, sokongan kepada jalan penyelesaian atau cadangan-cadangan. Segala pengalaman yang dialui akan menjadi sangat berharga apabila dikongsikan bersama rakan, di samping penilaian dapat dibuat untuk membolehkan proses refleksi dijalankan.

Sila lihat contoh aplikasi PBM di sini

Latihan:
Isu gejala sosial semangkin meningkat dan kebanyakannya melibatkan remaja antara 13 hingga 45 tahun. Apabila ditanyakan kepada orang ramai tentang puncanya, jawapan lazim yang kita terima ialah "kurang didikan agama". Jika ditinjau dalam kurikulum sekolah, mereka yang dikatakan kurang didikan agama ini telah mempelajari tentang Agama Islam sejak sekolah rendah lagi. Bijak pandai Islam (termasuk guru Agama Islam) akan katakan, puncanya ialah kegagalan menghayati solat. Hujah yang dikemukakan ialah solat mampu mencegah fahsya' dan mungkar serta solat merupakan tiang agama. Guru tidak akan tergesa-gesa menyalahkan mana-mana pihak tetapi perlu memikirkan jalan penyelesaiannya. Cuba dapatkan jalan penyelesaian mengikut model yang dikemukakan.

24 September 2014

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013 - 2025


Sila klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025.

23 September 2014

HOW TO GET ORGANIZED FOR SCHOOL

CALON-CALON PT3 MENGHADAPI UJIAN PSIKOMETRIK

Pagi ini calon-calon PT3 SMKTK menghadapi ujian psikometrik di Dewan A.

Tujuan ujian ini ialah: 
 1. Untuk mengukur kebolehan.
 2. Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri individu atau kumpulan. 
 3. Membantu membuat keputusan yang  praktikal / realistik. 
 4. Memahami secara lebih mendalam; keadaan semula jadi dan perbezaan individu 
 5. Memberi pendedahan maklumat kerjaya yang lebih luas dan tepat (meluaskan aspirasi kerjaya)19 September 2014

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2014

Sila klik di sini mengenai jadual waktu peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014.

18 September 2014

JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2014

Sila klik di sini mengenai jadual waktu peperiksaan bertulis Pentaksiran Tingkatan 3 2014.

11 September 2014

MAJLIS PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN 2014

Pagi ini bertempat di Dataran Nilam telah diadakan majlis penutup bulan kemerdekaan. Sepanjang sebulan bermula 17 Ogos hingga 16 September 2014, warga SMKTK menghayati semangat patriotisme kemerdekaan Malaysia. Selain itu, warga SMKTK sama-sama menghargai dan menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan tanah air yang kita cintai ini. Berkibarnya Jalur Gemilang di kawadan sekolah menunjukkan semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan yan terus bernyala dan bersemadi dalam jiwa warga SMKTK dan rakyat Malaysia. 

Di antara pengisian bulan kemerdekaan ini ialah; 
 1. Pertandingan menulis sajak patriotisme.
 2. Pertandingan kuiz sejarah.
 3. Pertandingan kuiz bertulis sejarah.
 4. Menyertai pertandingan keceriaan dan pencahayaan peringkat daerah Pontian.
 5. Mengibarkan Jalur Gemilang di kawasan sekolah.